Oblasti práva

Obchodné a zmluvné právo                 Občianske právo                Verejné právo

Majetkové, pozemkové právo              Rodinné právo                    Súdne spor

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pracovné právo