Cenník

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa  určuje podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o  odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“).

Podľa § 1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o  poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a  výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmluvná odmena sa môže určiť podľa § 2 ods. 2 vyhlášky nasledovne:
Paušálna odmena

Odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, resp. za poskytnutie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
 Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a počtu úkonov, ktoré advokát vykonal.

Hodinová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
  Podielová odmena

Môže sa dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

Ak nedôjde k dohode na určenie odmeny advokáta použijú sa ustanovenia o tarifnej odmene v zmysle ust. §9-§ 14 predmetnej vyhlášky:
Advokát ma podľa § 15- § 17 vyhlášky  popri nároku na odmenu aj nárok

1. na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb , najmä na súdne poplatky, cestovné, telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy,

2. a na náhradu za stratu času

Jednoduchá právna pomoc

Advokát môže poskytnúť aj jednoduchú právnu pomoc – jedná sa o poskytnutie právneho poradenstva –právnej rady  v sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom alebo iným orgánom. Podľa § 3 Vyhlášky si môže advokát dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. V prípade poskytnutia jednoduchej právnej pomoci Vám môže  advokát účtovať 12,50 € za každú štvrťhodinu.