Category Archives: Nezaradené

Registrácia do registra partnerov verejného sektora a konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Registrácia do sektoru partnerov verejného sektora vykonávaná advokátom

Povinná registrácia do registra partnerov verejného sektora dokonca roka 2019 je postihnutá vysokými sankčnými pokutami.

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy. Upravujúci prístup k verejným zdrojom štátu podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších zmien a predpisov.
Zriaďujúci povinnosť subjektov pre FO a PO, ktoré nie sú vo verejnej správe a

 1. prijímajú finančne zdroje z štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí, štátnych a verejnoprávnych inštitúcií, akýchkoľvek inštitúcii napojených na štátny rozpočet.
 2. prijímajú plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, akýchkoľvek inštitúcii, poisťovní…atď
 3. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (podrobnosti sú uvedené v zákone).

Pričom jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky musia prevyšovať sumu 100 000 eur alebo v úhrne sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.  (podrobné informácie sú uvedené v zákone) . Povinnosť sa vzťahuje na poskytovateľov lekárskych služieb.

 

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Povinnosť založená zák. č. 530/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov v obchodnom registri sa vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti, ktoré boli založené do 11/2018. Splnenie povinnosti je stanovená do 31.12.2019.

Povinnosť sa nevzťahuje na: subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Za nesplnenie povinnosti je vysoký sankčný postih.

Verejné právo

V tejto oblasti poskytujeme právne poradenstvo v oblasti verejnoprávnych vzťahov
 • právne poradenstvo vo všetkých  oblastiach správneho práva
 • právne poradenstvo a zastupovanie v priestupkovom konaní
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy – stavebný úrad, živnostenský úrad a iné. 
 • právne poradenstvo v otázkach súvisiacich s verejným obstarávaním

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Súdne spory

 • poskytovanie poradenstva a zastupovanie fyzických aj právnických osôb (na strane žalobcu i žalovaného) v súdnych konaniach na súdoch všetkých stupňov
 • mimosúdne riešenie sporov
 • riešenie sporov v súvislosti s konkurzmi a vymáhaním pohľadávok
 • vypracovanie všetkých druhov žalôb, napr: (žaloby o ochranu osobnosti, určovacie žaloby o  určenie vlastníctva, o vydanie veci, o vydanie bezdôvodného obohatenia,  žaloby o náhrade škody a iné )

 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Majetkové, pozemkové právo

V tejto oblasti poskytujeme právne poradenstvo v oblasti majetkového a pozemkového práva
 • právne poradenstvo v oblasti práv súvisiacich so vznikom, zmenou a zánikom vlastníckych  a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, ( určenia vlastníckeho práva, jeho ochrany a iné )
 • vypracovanie zmlúv týkajúcich sa  prevodu vlastníckeho práva  a iných práv k nehnuteľnostiam, zabezpečenia  (napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy, zmluvy o  budúcej zmluve, zmluvy o predkupnom práve, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zriadení vecného bremena a iné)
 • zastupovanie pred katastrálnym úradom  a vypracovanie všetkých listín o právnych úkonov ( jednostranných právnych úkonov,  zmlúv a dohôd ),
 • vypracovanie právnych analýz vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
 • poskytovanie právneho poradenstva v pozemkovom práve
 • zabezpečovaní vyhotovovania znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľností; zabezpečovanie vyhotovenia geometrických plánov
 • zastupovanie v konaniach pred súdom

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Rodinné právo

V tejto oblasti poskytujeme právne poradenstvo v rodinného práva
 • vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom  
 • zastupovanie v rozvodovom konaní, v konaní o určenie výživného pre maloleté dieťa, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti
 • zastupovanie a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (napr. zvýšenie a zníženie výživného, úprava styku k mal. dieťaťom)  
 • zastupovanie v konaní o určenie a zapretie otcovstva, v konaní o určenie materstva
  zastupovanie v konaní o určenie výživného pre rozvedeného manžela  
 • určenie rodičovstva  
 • osvojenie maloletých detí  
 • náhradná starostlivosť (pestúnska a ústavná starostlivosť)  
 • vypracovanie všetkých druhov rodičovských dohôd  
 • vymáhanie nezaplateného výživného v rámci exekučného konania  
 • poskytovanie právneho poradenstva týkajúce sa náhradného výživného  

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pracovné právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.
 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, 
 • vypracovanie interných smerníc a organizačných a pracovných poriadkov pre zamestnávateľa  a iných typov zmlúv  
 • vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  
 • kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce
 • vypracovanie  konkurenčných doložiek  a poskytovanie poradenstva  pred  zneužitím  práv
 • vypracovanie dokumentov a postupov v oblasti ochrany pred zneužitím informácií a obchodného tajomstva vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov  
 • právne poradenstvo v oblasti diskriminácie v pracovno-právnych vzťahoch a zastupovanie  
 • zastupovanie v konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iných konaniach podľa Zákonníka práce  
 • posudzovanie nárokov pri uplatňovaní nároku na náhradu škody zo strany zamestnancov a zamestnávateľov  
 • vypracovanie návrhov, žalôb, odvolaní, sťažnosti a iných podaní
 • zastupovanie v súdnych sporoch v rámci ochrany pracovnoprávnych vzťahoch  

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Konkurzy a reštrukturalizácie

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti konkurzu   reštrukturalizácie.
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní, zastupovanie na schôdzi veriteľov
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a konkurzných prihlášok pohľadávok , incidenčných žalôb a iné.
 • právne poradenstvo pre klientov ako veriteľov tak so zabezpečenými ako aj s nezabezpečenými pohľadávkami
 • zastupovanie veriteľov pri reštrukturalizácii, v konaniach súvisiacich s reštrukturalizáciou,

 


Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Obchodné a zmluvné právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností a družstiev, obchodno-záväzkových vzťahov v komplexnom pohľade.  

Zaručený elektronický podpis – podávanie návrhov na Obchodný register ušetrí klientom 50% za súdne poplatky.

 • zakladanie všetkých typov obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • vypracovanie podkladov súvisiacich so zmenami v obchodných spoločnostiach (napr.,  zmeny štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmeny obchodného mena, zmeny predmetov činnosti, zmeny sídla spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zmeny právnej formy), prevody obchodných podielov v obchodných spoločnostiach, prípravu materiálov na zasadnutiach valných zhromaždení
 • vypracovanie podkladov súvisiacich so zrušením a výmazom obchodných  spoločnosti
 • zastupovanie a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nekalosúťažného konania ( napr. v oblasti klamlivej reklamy, klamlivé označenie tovaru a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti podniku, podplácanie, zľahčovanie, porušovanie obchodného tajomstva, ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia )
 • vypracovanie obchodných zmlúv (napr. zmluvy o budúcej zmluve, inominátne zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, mandátne zmluvy, zmluvy o tichom spoločenstve , verejne súťaže a iné )
 • vypracovanie právnych analýz
 • vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov súvisiacich so zmenou, zabezpečením a zánikom obchodných záväzkov
 • súdne vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z obchodných zmlúv a obchodných vzťahov
 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch v súdnych konaniach
 • zastupovanie v konaniach pred živnostenským úradom a obchodným registrom
 • vypracovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu, žalôb, odvolaní, a iných podaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní ( námietky v exekučnom konaní, návrh na odklad exekúcie, na zastavenie, žaloba na vylúčenie veci z exekúcie, a iné.)

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Občianske právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti komplexných občiansko-právnych vzťahov:
 • vypracovanie občiansko-právnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy a zmluvy o podnájme, záložné zmluvy, príkazné zmluvy a  iné)  
 • vypracovanie zmiešaných a inominátnych zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve a iné.
 • právne poradenstvo a zastupovanie práv vyplývajúcich z osobných a osobnostných práv klientov – práv súvisiacich s  ochranou osobnosti 
 • vypracovanie právnej analýzy a posudzovanie právnych dokumentov, zmlúv  
 • vytvorenie iných typov dohôd a zmlúv,  ktorých predmetom je  zabezpečenie záväzkov – dohoda o ručení, zabezpečovací prevod práva, záložné právo  
 • vyhotovenie dohôd súvisiacich so zmenou a zánikom záväzkov, dohoda o pristúpení k záväzku, dohoda o postúpení pohľadávky, dohoda o prevzatí dlhu, dohoda o novácii záväzku, dohoda o vyrovnaní,
 • vypracovanie listín o iných právnych úkonoch (napr. dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov )  
 • vypracovanie listín o iných právnych úkonoch (napr. dohôd v rámci vyporiadania  podielového spoluvlastníctva
 • súdne zastupovanie v súvislosti s vyporiadaním podielového a bezdpodielového spoluvlastníctva   
 • súdne vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov
 • uplatňovanie nároku na náhrady škody (na zdraví, veciach,  ušlý zisk) vrátane poistných udalostí  
 • vypracovanie návrhov na vydanie platobných  rozkazov, predbežných  opatrení, žalôb,  odvolaní, sťažností a iných podaní
 • zastupovanie klienta v sporových a nesporových veciach v občianskom súdnom konaní  
 • zastupovanie v dedičskom konaní   
 • poradenstvo pre klientov ohľadom všetkých aspektov ochrany duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, príbuzných práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, patentov, práv priemyselného vlastníctva
 • spracúvanie licenčných zmlúv  a zmlúv o prevode práv

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com