Registrácia do registra partnerov verejného sektora a konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Registrácia do sektoru partnerov verejného sektora vykonávaná advokátom

Povinná registrácia do registra partnerov verejného sektora dokonca roka 2019 je postihnutá vysokými sankčnými pokutami.

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy. Upravujúci prístup k verejným zdrojom štátu podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších zmien a predpisov.
Zriaďujúci povinnosť subjektov pre FO a PO, ktoré nie sú vo verejnej správe a

  1. prijímajú finančne zdroje z štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí, štátnych a verejnoprávnych inštitúcií, akýchkoľvek inštitúcii napojených na štátny rozpočet.
  2. prijímajú plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, akýchkoľvek inštitúcii, poisťovní…atď
  3. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (podrobnosti sú uvedené v zákone).

Pričom jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky musia prevyšovať sumu 100 000 eur alebo v úhrne sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.  (podrobné informácie sú uvedené v zákone) . Povinnosť sa vzťahuje na poskytovateľov lekárskych služieb.

 

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Povinnosť založená zák. č. 530/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov v obchodnom registri sa vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti, ktoré boli založené do 11/2018. Splnenie povinnosti je stanovená do 31.12.2019.

Povinnosť sa nevzťahuje na: subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Za nesplnenie povinnosti je vysoký sankčný postih.

Pridaj komentár