Majetkové, pozemkové právo

V tejto oblasti poskytujeme právne poradenstvo v oblasti majetkového a pozemkového práva
  • právne poradenstvo v oblasti práv súvisiacich so vznikom, zmenou a zánikom vlastníckych  a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, ( určenia vlastníckeho práva, jeho ochrany a iné )
  • vypracovanie zmlúv týkajúcich sa  prevodu vlastníckeho práva  a iných práv k nehnuteľnostiam, zabezpečenia  (napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy, zmluvy o  budúcej zmluve, zmluvy o predkupnom práve, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zriadení vecného bremena a iné)
  • zastupovanie pred katastrálnym úradom  a vypracovanie všetkých listín o právnych úkonov ( jednostranných právnych úkonov,  zmlúv a dohôd ),
  • vypracovanie právnych analýz vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
  • poskytovanie právneho poradenstva v pozemkovom práve
  • zabezpečovaní vyhotovovania znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľností; zabezpečovanie vyhotovenia geometrických plánov
  • zastupovanie v konaniach pred súdom

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár