Obchodné a zmluvné právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností a družstiev, obchodno-záväzkových vzťahov v komplexnom pohľade.  

Zaručený elektronický podpis – podávanie návrhov na Obchodný register ušetrí klientom 50% za súdne poplatky.

 • zakladanie všetkých typov obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • vypracovanie podkladov súvisiacich so zmenami v obchodných spoločnostiach (napr.,  zmeny štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmeny obchodného mena, zmeny predmetov činnosti, zmeny sídla spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zmeny právnej formy), prevody obchodných podielov v obchodných spoločnostiach, prípravu materiálov na zasadnutiach valných zhromaždení
 • vypracovanie podkladov súvisiacich so zrušením a výmazom obchodných  spoločnosti
 • zastupovanie a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nekalosúťažného konania ( napr. v oblasti klamlivej reklamy, klamlivé označenie tovaru a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti podniku, podplácanie, zľahčovanie, porušovanie obchodného tajomstva, ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia )
 • vypracovanie obchodných zmlúv (napr. zmluvy o budúcej zmluve, inominátne zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, mandátne zmluvy, zmluvy o tichom spoločenstve , verejne súťaže a iné )
 • vypracovanie právnych analýz
 • vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov súvisiacich so zmenou, zabezpečením a zánikom obchodných záväzkov
 • súdne vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z obchodných zmlúv a obchodných vzťahov
 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch v súdnych konaniach
 • zastupovanie v konaniach pred živnostenským úradom a obchodným registrom
 • vypracovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu, žalôb, odvolaní, a iných podaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní ( námietky v exekučnom konaní, návrh na odklad exekúcie, na zastavenie, žaloba na vylúčenie veci z exekúcie, a iné.)

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár