Občianske právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti komplexných občiansko-právnych vzťahov:
 • vypracovanie občiansko-právnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy a zmluvy o podnájme, záložné zmluvy, príkazné zmluvy a  iné)  
 • vypracovanie zmiešaných a inominátnych zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve a iné.
 • právne poradenstvo a zastupovanie práv vyplývajúcich z osobných a osobnostných práv klientov – práv súvisiacich s  ochranou osobnosti 
 • vypracovanie právnej analýzy a posudzovanie právnych dokumentov, zmlúv  
 • vytvorenie iných typov dohôd a zmlúv,  ktorých predmetom je  zabezpečenie záväzkov – dohoda o ručení, zabezpečovací prevod práva, záložné právo  
 • vyhotovenie dohôd súvisiacich so zmenou a zánikom záväzkov, dohoda o pristúpení k záväzku, dohoda o postúpení pohľadávky, dohoda o prevzatí dlhu, dohoda o novácii záväzku, dohoda o vyrovnaní,
 • vypracovanie listín o iných právnych úkonoch (napr. dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov )  
 • vypracovanie listín o iných právnych úkonoch (napr. dohôd v rámci vyporiadania  podielového spoluvlastníctva
 • súdne zastupovanie v súvislosti s vyporiadaním podielového a bezdpodielového spoluvlastníctva   
 • súdne vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov
 • uplatňovanie nároku na náhrady škody (na zdraví, veciach,  ušlý zisk) vrátane poistných udalostí  
 • vypracovanie návrhov na vydanie platobných  rozkazov, predbežných  opatrení, žalôb,  odvolaní, sťažností a iných podaní
 • zastupovanie klienta v sporových a nesporových veciach v občianskom súdnom konaní  
 • zastupovanie v dedičskom konaní   
 • poradenstvo pre klientov ohľadom všetkých aspektov ochrany duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, príbuzných práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, patentov, práv priemyselného vlastníctva
 • spracúvanie licenčných zmlúv  a zmlúv o prevode práv

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Vám radi poskytneme na tel.čísle: + 421 056/ 6524408 alebo  0948504821-  hirjakova@gmail.com

 

Pridaj komentár